TECHNIKUM:
Technik weterynarii
– przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: biologia
– języki: angielski, niemiecki
– technik weterynarii przygotowany jest do chowu i hodowli zwierząt, diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, prowadzenia badań przed i po ubojowych zwierząt i mięsa. Może pracować w przychodniach i lecznicach, laboratoriach, schroniskach, zakładach hodowli, fermach, stadninach koni, zakładach przetwórstwa spożywczego.

Wszyscy uczniowie technikum weterynarii mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Technik architektury krajobrazu
– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia
– języki: angielski, niemiecki
– technik architektury krajobrazu projektuje, urządza, pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Może pracować w biurach projektowania obiektów architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach wykonywania i pielęgnacji obiektów architektury, jednostkach administracji samorządowych (m.in. w wydziałach geodezji kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni w placówkach służb ochrony zabytków i przyrody.
Wszyscy uczniowie technikum architektury krajobrazu mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Technik rolnik
– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia
– języki: angielski, niemiecki
– technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Może prowadzić własną działalność gospodarczą, gospodarstwa agroturystyczne, marketing produkcji rolniczej. Może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wszyscy uczniowie technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T

Technik turystyki na obszarach wiejskich   NOWOŚĆ!!!
– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia
– języki: angielski, niemiecki
– technik turystyki na obszarach wiejskich jest przygotowany do planowania i organizacji pobytu turystów na wsi, wykonywania prac w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, potrafi także planować i analizować strategię rozwoju własnej działalności gospodarczej, może prowadzić własne gospodarstwo rolne lub agroturystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
Rolnik

Wszyscy uczniowie  mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.
Ogrodnik

Wszyscy uczniowie  mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.
Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wszyscy uczniowie technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T.

 

Nasza szkoła to najlepszy wybór!!!!