Zasady realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm. ), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji określa instrukcja do projektu.
 3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:
  1. Zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzanie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz ich upowszechnienie,
  2. Monitorowanie stanu realizacji projektów,
  3. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
 4. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawowy programowej,
  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,
  3. Opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz samo – oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu, instrukcji realizacji projektu oraz sprawozdania) o ile taka potrzeba zachodzi,
  4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,
  5. Monitorowanie jego realizacji, ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację,
  6. Upowszechnianie informacji na temat realizacji projektu,
  7. Organizację publicznej prezentacji projektów,
  8. Reorganizację grupy projektowej, jeśli poprzednia rozpadła się wskutek przyczyn obiektywnych np. zmiany szkoły przez jej członków, zmiany sposobu realizacji obowiązku szkolnego na skutek wypadków losowych itp.
 5. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielani wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, którzy za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także , na prośbę opiekuna projektu, biorą udziały opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 6. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
  1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
  2. Prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
   • Wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
   • Monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu
   • Przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom
  3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
  4. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny), arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę.
 7. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3-8 osób.
 8. Decyzję o realizacji wybranego projektu uczniowie podejmują nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:
  1. Losowy,
  2. Poprzez dobór samodzielny uczniów,
  3. Poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami,
 10. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu.
 11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez dwa zespoły uczniowskie.
 12. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.
 13. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt. 3a, jest przedstawiona przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 czerwca danego roku szkolnego poprzedzającego realizację projektów. Dopisanie tematyki projektów zaproponowanych przez nowozatrudnionych nauczycieli następuje nie później niż do 15 września danego roku.
 14. Dyrektor w porozumieniu z rada pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach , modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 16. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 17. Końcowa ocena udziału projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
 18. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.
 19. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
 20. Dokumentację przechowuje opiekun projektu do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 21. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Przygotowała E. Makowska