Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015  w ZSP w Samostrzelu

Literatura

 1. Wpływ Biblii na literaturę wybranych epok literackich. Omów na wybranych przykładach.
 2. Rozstania kochanków. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
 3. Omów na wybranych przykładach różne sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze.
 4. Postawy człowieka wobec tradycji rodzinnych i narodowych. Przedstaw temat na przykładzie wybranych utworów literackich.
 5. Topos pór roku. Omów różne ujęcia motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 6. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw kariery polityczne i awanse społeczne w różnym ujęciu.
 7. Człowiek w chwilach wzniosłości i upadku moralnego. Zaprezentuj zagadnienie naprzykładzie kilku wybranych bohaterów literackich.
 8. Obecność elementów kultury ludowej w literaturze polskiej. Określ, jakie funkcje pełnią motywy ludowe w wybranych dziełach.
 9. Kreacje zakochanego mężczyzny w literaturze polskiej i światowej. Omów zagadnienie, dokonując analizy przykładów literackich.
 10. Zaprezentuj różne koncepcje roli pisarza/poety w literaturze polskiej, odnosząc je do światopoglądu lub programu epoki, z której pochodzi omawiane dzieło.
 11. Symbol jako jeden z podstawowych środków artystycznych. Omów jego funkcje na wybranych przykładach literackich.
 12. Radość i uroda życia w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 13. Omów na wybranych przykładach obecność i funkcje motywów katastroficznych w literaturze.
 14. Literatura a polityka. Na wybranych przykładach omów, w jaki sposób pisarze reagowali na bieżące wydarzenia.
 15. Absurd jako wyraz dezaprobaty wobec istniejącej rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.
 16. Portret inteligenta w literaturze polskiej i/lub powszechnej. Zanalizuj wybrane przykłady.
 17. Portrety ludzi szczęśliwych w dziełach twórców wybranych epok. Przedstaw, odwołując się do stosownych przykładów literackich.
 18. Motyw rycerza i rycerskiej walki ukazany na poważnie i z humorem. Omów, odwołując się do wybranych utworów.
 19. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.
 20. Sposób kreowania scen bitewnych w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 21. Zaścianek, dwór jako przestrzeń kulturowa. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
 22. Kobiety zbuntowane. Przedstaw różne kreacje bohaterek w wybranych utworach literackich.
 23. Różne sposoby mówienia o doświadczeniach wojennych. Omów temat, odwołując się do utworów różnych epok.
 24. Bohaterowie szukający wartości i sensu życia. Omów postawy ludzkie w oparciu o utwory różnych epok.
 25. Od Rolanda do Kolumbów. Przedstaw na wybranych przykładach literackich kreacje bohaterów walczących o wolność ojczyzny i omów wpływ ideałów rycerskich na ich postawy.
 26. Funkcjonowanie systemów totalitarnych w literaturze XX wieku. Omów na podstawie wybranych utworów.
 27. Bohaterowie, którym nie powiodło się w życiu. Omów przyczyny ich klęsk, opierając się na wybranych utworach literackich.
 28. Młodzi bohaterowie – ich pasje, dążenia, rozterki i klęski. Omów temat na wybranych przykładach.
 29. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
 30. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.
 31. Odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki.
 32. Ocena moralności mieszczańskiej w utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw, opierając się na analizie wybranych przykładów literackich.
 33. Ludzkie postawy i zachowania w sytuacji zagrożenia. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 34. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.
 35. Tytuł, motto, ostatnie sceny jako klucz do interpretacji dzieła. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.
 36. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do współczesnej literatury.
 37. Prawda historyczna a literacki obraz powstań narodowych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej.
 38. Modele życia propagowane przez dwie epoki literackie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.
 39. Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek. Omów na wybranych przykładach literackich.
 40. Tęsknota za ojczyzną jako motyw literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
 41. Przedstaw i porównaj obrazy arystokracji oraz portrety arystokratów w literaturze polskiej różnych epok.
 42. Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Holocaustu w literaturze polskiej.
 43. Od herosa do pantoflarza – portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
 44. Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych wybranych bohaterów literatury polskiej i/lub powszechnej. Omów temat.
 45. Arkadia i jej obraz. Przedstaw, jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok.
 46. Przemiana bohatera i jej znaczenie w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 47. Przedstaw najciekawsze Twoim zdaniem sposoby realizacji motywu wędrówki w literaturze.
 48. Przedstaw różne obrazy rewolucji i ich funkcje. Odwołaj się do utworów literackich z różnych epok.
 49. Na wybranych przykładach omów rolę wizji, snu i proroctw w literaturze.
 50. Miłość i flirt jako gra ludzi, wyrażająca się w ustalonych gestach. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
 51. Polemiki, spory, prowokacje — starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 52. Motyw snu i jego funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł barokowych, modernistycznych i współczesnych.
 53. Rodzice – dzieci. Odwieczny konflikt pokoleń w przekazie literackim. Omów na wybranych przykładach.
 54. Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, postacie kobiece w literaturze.
 55. „Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do literatury i własnych przemyśleń.
 56. Miłość epoki romantyzmu. Przedstaw jej obraz na podstawie wybranych przykładów literackich.
 57. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
 58. Bohaterowie- patrioci w wybranych przez siebie utworach. Omów temat, analizując i interpretując wybrane przez siebie utwory.
 59. Święty i świętość. Przedstaw wybrane przykłady z literatury polskiej i powszechnej.
 60. Rola poety i poezji w różnych epokach literackich. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów.
 61. Dylematy moralne zakochanych. Przedstaw wybrane przykłady z literatury polskiej i ppowszechnej.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 2. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła.
 3. Od Antygeny do Edka z „Tanga” S. Mrożka – młodzi gniewni w literaturze i nie tylko. Omów na wybranych przykładach tekstów kultury.
 4. Ludowe widzenie świata w literaturze i filmie. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 5. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Zanalizuj temat na podstawie wybranych przykładów.
 6. Zaprezentuj i porównaj literackie i malarskie portrety rodzin.
 7. Literackie i malarskie wizje powstań narodowych. Zeprezentuj na wybranych przykładach.
 8. Różne kanony kobiecej urody w literaturze i w sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
 9. Groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.
 10. Piękno i szpetota kobiecego ciała. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów kulturowych różnych epok.
 11. Przedstaw i porównaj dawniejsze i współczesne modele rodziny na podstawie dzieł literackich, filmu, sztuki.
 12. „Pamiętajcie o ogrodach …” Motyw ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw go odwołując się do wybranych utworów.
 13. Motyw starości w literaturze i sztuce. Omów na wybranych tekstach kultury.

Język

 1. Stylizacja językowa i jej funkcje w literaturze pozytywizmu i modernizmu. Omów na wybranych przykładach.
 2. Zapożyczenia językowe dawniej i dziś. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 3. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach z różnych epok.
 4. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową oraz funkcję języka dominującą w wypowiedziach.
 5. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Dokonaj analizy tekstów literackich.

Przygotowały: E. Makowska, B. Sobierajska, D. Szarwińska