REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

Technikum kształcące w zawodach:

  • Technik weterynarii
  • Technik rolnik
  • Technik architektury krajobrazu
  • Technik turystyki na obszarach wiejskich

Krótko o szkole:

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI:

  • PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY,
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA  WYBRANEGO ZAWODU
  • 1 ZDJĘCIE LEGITYMACYJNE KANDYDATA,
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM,
  • ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ O WYNIKACH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY LUB GIMNAZJALNYCH

TERMINY:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin
w postępowaniu uzupełniającym
1      Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd  13 maja 2024 r.
(poniedziałek)
do 14 czerwca 2024 r. (piątek)
do godz. 15.00
Od 22 lipca 2024 r.
( poniedziałek)
od godz. 12.00 do 29 lipca 2024r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00
   2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 25 czerwca 2024r.
(wtorek)
do 09 lipca 2024 r.
(wtorek)
 do godz. 15.00
 
3Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskieOd 13 maja 2024 r.
(poniedziałek)
  
do 17 lipca 2024 r.
(środa)
Od 22 lipca 2024 r.
(poniedziałek)
 
do 06 sierpnia 2024 r.
(wtorek)
  4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
Do 10 lipca 2024 r.
(środa
)              
 Do 31 lipca 2024 r. (środa)              
  5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
16  lipca 2024 r.
(wtorek
)
godz. 12.00
06 sierpnia 2024 r.
(wtorek)
 godz.12.00  
6Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata  niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego do kierowania pojazdamiDo 19 lipca 2024 r.
(piątek)

 do godz. 15.00
Do 08 sierpnia 2024r.
(czwartek)
 do godz. 15.00          
7  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
22 lipca 2024r.
(poniedziałek)
godz. 12.00    
  09 sierpnia 2024  r. (piątek)
 godz. 12.00