REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

Technikum kształcące w zawodach:

 • Technik weterynarii
 • Technik rolnik
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik turystyki na obszarach wiejskich

Szkoła  Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach rolniczych:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • ogrodnik
 • rolnik

Krótko o szkole:

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI:

 • PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY,
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA  WYBRANEGO ZAWODU
 • 1 ZDJĘCIE LEGITYMACYJNE KANDYDATA,
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM,
 • ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ O WYNIKACH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY LUB GIMNAZJALNYCH

TERMINY:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin
w postępowaniu uzupełniającym
1      Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd  15 maja 2023 r. (poniedziałek) do 16 czerwca 2023 r. (piątek)
do godz. 15.00
Od 24 lipca 2023 r.
( poniedziałek) od godz. 12.00 do 31 lipca 2023r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00
   2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 27 czerwca 2023r.
(wtorek)
do 11 lipca 2023 r.
(wtorek)
 do godz. 15.00
 
3Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskieOd 15 maja 2023 r.
(poniedziałek)
  do 19 lipca 2023 r.
(środa)

 
  4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
Do 12 lipca 2023 r.
(środa
)              
 Do 02 sierpnia 2023 r. (środa)              
  5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
18  lipca 2023 r.
(wtorek
)
godz. 12.00
08 sierpnia 2023 r.
(wtorek)
 godz.12.00  
6Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata  niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduDo 21 lipca 2023 r.
(piątek)

 do godz. 15.00
Do10 sierpnia 2023r.
(czwartek)
 do godz. 15.00          
7  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
24 lipca 2023r.
(poniedziałek)
  godz. 12.00    
  11 sierpnia 2023  r. (piątek)
 godz. 12.00