Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego wypożyczania książek.
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
 4. Jednocześnie można wypożyczyć cztery książki, w tym dwie lektury na okres 1 miesiąca.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 8. W pomieszczeniu biblioteki przebywają tylko osoby wypożyczające lub korzystające z jej zbiorów!
 9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków!
 10. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez kurtek.
 11. Podczas przerw lekcyjnych nie wolno korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego

 1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela – bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 40 minut.
 6. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
 7. NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień w BIOS- ie wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 8. NIE WOLNO!!! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
 10. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).