1. PODSTAWA PRAWNA

Nabór uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu
odbywa się na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431),
 3. Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ:

 • wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego VULCAN, przy pomocy którego będzie dokonywany nabór,
 • zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 • 1 zdjęcie

oraz w następujących przypadkach:

KryteriumDokument potwierdzający
Wielodzietność rodziny kandydata. Oświadczenie rodzica/opiekuna
Niepełnosprawność kandydata.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinieOświadczenie rodzica/opiekuna
Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą


Wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone osobiście przez kandydatów lub ich rodziców/opiekunów bądź za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

2. OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM:

 Technik weterynarii

– przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik weterynarii przygotowany jest do chowu i hodowli zwierząt, diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, prowadzenia badań przed i po ubojowych zwierząt i mięsa. Może pracować w przychodniach i lecznicach, laboratoriach, schroniskach, zakładach hodowli, fermach, stadninach koni, zakładach przetwórstwa spożywczego.

Wszyscy uczniowie technikum weterynarii mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Technik architektury krajobrazu

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik architektury krajobrazu projektuje, urządza, pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Może pracować w biurach projektowania obiektów architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach wykonywania i pielęgnacji obiektów architektury, jednostkach administracji samorządowych (m.in. w wydziałach geodezji kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni w placówkach służb ochrony zabytków i przyrody.

Wszyscy uczniowie technikum architektury krajobrazu mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Technik rolnik

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Może prowadzić własną działalność gospodarczą, gospodarstwa agroturystyczne, marketing produkcji rolniczej. Może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wszyscy uczniowie technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T

Technik turystyki na obszarach wiejskich   NOWOŚĆ!!!

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

– technik turystyki na obszarach wiejskich jest przygotowany do planowania i organizacji pobytu turystów na wsi, wykonywania prac w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, potrafi także planować i analizować strategię rozwoju własnej działalności gospodarczej, może prowadzić własne gospodarstwo rolne lub agroturystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Rolnik

Wszyscy uczniowie  mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Ogrodnik

Wszyscy uczniowie  mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Wszyscy uczniowie technikum rolniczego mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T.

 1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem 

dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

 1. Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu po szkole podstawowej, ocen z zajęć edukacyjnych, za świadectwo, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim
  i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431),
Wykaz przedmiotów ze świadectwa do obliczenia punktów na poszczególne kierunki
Technik w zawodzie:Punktowane przedmioty ze świadectwa
technik rolnikjęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
technik architektury krajobrazujęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
technik weterynariijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
technik turystyki obszarów wiejskichjęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia
 Uczeń branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: rolnik ogrodnik mechanik – operator urządzeń i maszyn rolniczychjęzyk polski, matematyka
 1. TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE  TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin
w postępowaniu uzupełniającym
1      Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd  15 maja 2023 r. (poniedziałek) do 16 czerwca 2023 r. (piątek)
do godz. 15.00
Od 24 lipca 2023 r.
( poniedziałek) od godz. 12.00 do 31 lipca 2023r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00
   2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 27 czerwca 2023r.
(wtorek)
do 11 lipca 2023 r.
(wtorek)
 do godz. 15.00
 
3Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskieOd 15 maja 2023 r.
(poniedziałek)
  do 19 lipca 2023 r.
(środa)

 
  4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
Do 12 lipca 2023 r.
(środa
)              
 Do 02 sierpnia 2023 r. (środa)              
  5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
18  lipca 2023 r.
(wtorek
)
godz. 12.00
08 sierpnia 2023 r.
(wtorek)
 godz.12.00  
6Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata  niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduDo 21 lipca 2023 r.
(piątek)

 do godz. 15.00
Do10 sierpnia 2023r.
(czwartek)
 do godz. 15.00          
7  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
24 lipca 2023r.
(poniedziałek)
  godz. 12.00    
  11 sierpnia 2023  r. (piątek)
 godz. 12.00
 • PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. do 27 lipca 2023 r.  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
do 3   dni od dnia otrzymania odwołania.

Samostrzel, 30.03.2023 r.