Ważne pojęcia i terminy

 • Bibliografia– uporządkowany spis książek, artykułów, dzieł sztuki, itp. wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła
 • Opis bibliograficzny– podstawowe dane identyfikujące dzieło, np.:
  • K s i ą ż k ę – nazwisko autora, pełny tytuł, miejsce wydania, rok wydania;
  • C z a s o p i s m o – tytuł wraz z podtytułem, rok, numer;
  • A r t y k u ł – nazwisko autora artykułu, tytuł, formuła [ w: ], a następnie dane o książce lub czasopiśmie, po skrócie s. stronice( pierwsza i ostatnia zajęte przez artykuł)

 

Przykłady opisów bibliograficznych

 1. LITERATURA:B. Prus, Lalka, Wrocław 1998F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław1987
 2. BIBLIA:Ewangelia wg św. Mateusza, 13, 45-47
 3. SŁOWNIKI:W. Kopaliński, ESłownik mitów i tradycji kulturyWarszawa 1985, {hasło:….}Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1998, {hasło:….}
 4. ARTYKUŁY:A. Tomaszczuk, Wierny jak pies czy pies na baby? O różnych interpretacjach symbolicznych i przeciwstawnych obrazach psa, [ w:]Kultura popularna, 2004, nr1, s. 25-27E. Krasowska, Niebezpieczne związki. O prozie Zofii Nałkowskiej, [ w:] Teksty Drugie, 1995, nr3-4
 5. OBRAZY:Z. Vogel, Ogród Mokotowski,B. D. Friedrich,Mężczyzna i kobieta kontemplujący księżyc

 

Bibliografia

Literatura podmiotu – wybrane do analizy teksty literackie, materiały ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji

Literatura przedmiotu – wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań nad interesującym tematem


Wzór bibliografii

Imię i nazwisko:

Temat:

Literatura podmiotu:

1.

2.

3.

4.

Literatura przedmiotu:

1.

2.

3.

4.

Własnoręczny podpis


Wzór planu prezentacji

Imię i nazwisko:

Temat:

Wstęp – teza:

Rozwinięcie:

Zakończenie – wnioski:

MATERIAŁY POMOCNICZE: np. cytaty, reprodukcje obrazów, fragmenty filmów, itp.

Własnoręczny podpis


Przygotowały: E. Makowska, B. Sobierajska