Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu ogłasza nabór na nieodpłatne, zaoczne kwalifikacyjne kursy zawodowe:

RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (3 semestry)
RL.16- Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (1 semestr)
RL.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (3 semestry)
RL.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (1 semestr)

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa). KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Zgodnie z wytycznymi uczestnikami KKZ mogą być m.in.:
– aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
– absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
– absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
– bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,
– pracownicy, którzy planują swoją karierę zawodową i dostosowują ją do zmieniających się i aktualnych oczekiwań rynku pracy,
– dorośli, pracujący od wielu lat w określonym zawodzie, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę.

Co daje ukończenie KKZ?

Osoba, która uzyskała zaliczenie KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż w jednym zawodzie w zaświadczeniu będą wymienione wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kontakt: tel. (52) 385 08 26

materiał: ZSCKR Samostrzel