21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Święto to ma na celu: podkreślenie różnorodności językowej świata, zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące oraz przypomnienie, że chroniąc język ojczysty – dbamy o tożsamość kulturową.

Język polski zaliczany jest do grupy najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz szeleszczące zgłoski. Tym bardziej szanujmy polszczyznę i posługujmy się nią poprawnie, bo to zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku.

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach promujących język polski i liczymy na Waszą kreatywność!

1. KONKURS LITERACKI NA NAJCIEKAWSZE HASŁO LUB KRÓTKI TEKST REKLAMUJĄCY JĘZYK POLSKI.

„Morze słów zachęca każdego, by na co dzień używać pięknego języka polskiego!”

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie oryginalnego hasła lub krótkiego tekstu reklamującego język polski.

Prace konkursowe dokładnie opisane (autor – imię i nazwisko ucznia, klasa) należy dostarczyć do 04 marca 2024 r. do p. B. Sobierajskiej lub p. A. Korzeniewskiej

2. KONKURS POETYCKI PT. „POLSZCZYZNA JEST PIĘKNA!”

Warunki uczestnictwa:

  • samodzielne stworzenie wiersza o dowolnej budowie związanego   z tematem konkursu,
  • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4,
  • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, dobór środków artystycznego wyrazu, oryginalność ujęcia tematu, wartość literacka.

Wiersze należy dostarczyć do 04 marca 2024 r. do p. B. Sobierajskiej lub p. A. Korzeniewskiej

3. KONKURS PT. „RATUJMY SŁOWA!”

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słowniczka wyrazów, które były używane dawniej w polszczyźnie – a warto, według Was, przywrócić je do współczesnego języka.

Słownik ma mieć formę książki (kartki A4). W słowniczku powinny się znaleźć minimum 4 słowa (a maksymalnie 6 słów).

  • Każde słowo należy zapisać odręcznie na odrębnej kartce.
  • Podać znaczenie tego słowa.
  • Określić, jaka to część mowy.
  • Wskazać pochodzenie słowa.
  • Można dodać ciekawostki związane ze słowem.
  • Ułożyć trzy zdania z danym słowem.
  • Wypisać wyrazy bliskoznaczne do danego słowa, np. w formie mapy myśli, schematu lub chmury wyrazu (WordArt, Word Clouds), którą należy wydrukować i wkleić.

Wybór słów jest subiektywny.

Gdzie szukać tych słów? Źródłem mogą być książki, słowniki, pamięć babć i dziadków, innych krewnych.

Ocenie będzie podlegać estetyka, poprawność ortograficzna i językowa, pomysłowość.
Pamiętajcie! ZAPIS ODRĘCZNY!

Prace konkursowe zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa należy dostarczyć do 04 marca  2024 r. do p. B. Sobierajskiej lub p. A. Korzeniewskiej

Uwaga:

prace zakwalifikowane do konkursu zostaną dodatkowo nagrodzone cząstkową oceną bardzo dobrą z języka polskiego!

Wszystkie prace konkursowe oceni powołane przez Organizatorów JURY, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród  i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz prawo do przyznawania miejsc exaequo.