Joanna Marć – Pieńkowska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, 7. kwietnia 2017 r., po obronie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ dodatku ziół na parametry stresu, wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa i tuszek kurcząt brojlerów utrzymywanych w różnych odległościach od siłowni wiatrowej, uzyskała tytuł doktora inżyniera.

Pani Joanna, od września 2015 r. uczy w Technikum Rolniczym oraz Technikum Weterynarii w ZSP w Samostrzelu. Wcześniej, w 2009 roku ukończyła Ochronę Środowiska na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologicznego- Przyrodniczego w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2011 roku, w wyniku konkursu, została przyjęta na dzienne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej zootechnika. W latach 2011-2015, w ramach doktoranckich obowiązków, prowadziła zajęcia ze studentami WHiBZ UTP.

Umiejętności praktyczne doskonaliła, uczestnicząc w szkoleniach i stażach zootechnicznych. Realia praktyki rolniczej poznała natomiast podczas stażu w Kujawsko- Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W pracy naukowej łączy zainteresowania zootechniczne i sozologiczne, a przede wszystkim poszukuje alternatywnych, przyjaznych przyrodzie rozwiązań w chowie zwierząt. Pani Joanna Marć- Pieńkowska zajmuje się głównie określaniem wpływu sąsiedztwa turbin wiatrowych na parametry stresu, wyniki produkcyjne i na jakość mięsa zwierząt gospodarskich. Interesuje się również  rolnictwem ekologicznym oraz tematem stresu i dobrostanu zwierząt. Należy również podkreślić, że jest autorką wielu prac naukowych, 3 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, 2 publikacji naukowych z listy B MNiSW, 14 rozdziałów monografii, 5 artykułów naukowych w pracach zbiorowych  i 18 prac popularnonaukowych, 23 doniesień pokonferencyjnych oraz współautorką 1 monografii naukowej.

Swoją wiedzą i zainteresowaniami chętnie dzieli się nie tylko podczas wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, ale także z uczniami Technikum Weterynarii i Technikum Rolniczego w ZSP w Samostrzelu.

M. Ciechanowska