Od 4 listopada 2017 r. grupa 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu uczestniczy w kursie Projektowanie zieleni w krajobrazie miejskim – zieleń jako element ładu przestrzennego. Przedsięwzięcie to realizowane  jest  przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas sobotnich  warsztatów  prowadzonych przez architekta  krajobrazu –  p. Adriannę Rutkowską młodzież zapoznała się z podstawowymi regułami aranżacji przestrzeni zieleni miejskiej,  schematem funkcjonalno – przestrzennym oraz inspiracjami i katalogiem dobrych praktyk w projektowaniu krajobrazu miejskiego. Porównanie dobrych i złych praktyk w projektowaniu zieleni miejskiej w najbliższym otoczeniu wywołały ożywioną dyskusję wśród przyszłych architektów krajobrazu. Niezwykle ciekawe okazały się zajęcia terenowe pt. „Wyspa Młyńska rewitalizacja zielonej enklawy Bydgoszczy”, podczas których uczniowie samodzielnie wykonali inwentaryzację szaty roślinnej  oraz obiektów architektury krajobrazu.  Sporządzone szkice,  mapki oraz fotografie wykorzystane zostały podczas kolejnych zajęć, na których wykonywano makiety Wyspy Młyńskiej. Młodzież z niecierpliwością czeka na kolejne spotkania warsztatowe,  które umożliwiają im wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska