Na zajęciach 26 września klubowicze z prostych, domowych produktów próbowali wykonać swój zegar jodowy.

Zegar jodowy jest jedną z tak zwa­nych reak­cji zega­ro­wych, które pole­gają na sprzęże­niu dwóch rów­no­le­głych przemian: szyb­kiej i powol­nej. Efekt obja­wia się zwy­kle zmianą barwy roz­tworu, zacho­dzącą gwałtownie po pew­nym cza­sie.

W trakcie doświadczenia klubowicze obserwowali również czynniki spowalniające reakcję oraz przyśpieszające ją.

Przygotowały: MK i MK