100% uczniów Technikum Weterynarii ZSP w Samostrzelu
otrzymało świadectwa  potwierdzające kwalifikacje zawodowe

W styczniu i lutym br. wszyscy uczniowie klas IV Technikum  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Samostrzelu   przystąpili do ostatniego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodach.  Każdy egzamin składał się z części pisemnej i praktycznej. Aby uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, należało zdać obie części egzaminu i uzyskać: z części pisemnej min. 50%, z części praktycznej min. 75%.

W tym roku uczniowie ZSP w Samostrzelu osiągnęli bardzo wysoką zdawalność, szczególnie w zawodach: technik weterynarii i technik architektury krajobrazu. Uczniowie technikum weterynarii w 100% zdali część pisemną i praktyczną, a tym samym otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie ( w woj. kujawsko –pomorskim zdawalność wyniosła: 90,8 %), natomiast w technikum architektury krajobrazu  80 % uczniów otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (w woj. kujawsko –pomorskim: 73,5 %).  Średnia procentowa uzyskanych wyników z części praktycznej wyniosła dla technika weterynarii – 96,9 %, a dla technika architektury krajobrazu – 81 %.

Tak wysoka zdawalność bardzo cieszy i jest niewątpliwie wynikiem wielu czynników, wśród których należy podkreślić bogatą i systematycznie doskonaloną bazę dydaktyczną, wysokie kwalifikacje kadry nauczycielskiej oraz zaangażowanie samych uczniów, którzy trafili do naszej szkoły z jasno sprecyzowanymi planami zawodowymi.

Materiał: ZSP w Samostrzelu


wykres