Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 26 listopada 2015 roku o godz. 12.17 przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostzelu.

Celem symulacji było przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji na wypadek pożaru.

Zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem w jednym z pomieszczeń wybuchł pożar. Błyskawicznie zostały wszczęte wymagane procedury ewakuacyjne – rozpoczęto ewakuację uczniów i pracowników szkoły do miejsca zbiórki znajdującego się przed głównym wejściem do budynku.

Ćwiczenia, zgodnie z oczekiwaniami przebiegały sprawnie, szybko i skoordynowanie. Były doskonałym testem oraz treningiem sytuacji, która hipotetycznie może się wydarzyć w każdej chwili.

Dodatkowym elementem podjętych działań było przeprowadzenie wśród młodzieży szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności: zdobycie umiejętności rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).