Praktyki zawodowe  – Technik rolnik  314207
/dwa tygodnie – 80 godz. /

Klasa II

Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej

W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy.

Materiał nauczania:

 • Ocena stosowanych w gospodarstwie metod żywienia i warunków zapewnienia dobrostanu zwierząt.
 • Ocena i organizacja pomocy przy porodzie.
 • Planowanie magazynowania pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Załadunek i transport pasz, zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Organizacja inseminacji.
 • Organizacja prac związanych z żywieniem, pielęgnacją, higieną zwierząt i pomieszczeń.
 • Organizacja pracy przy pozyskiwaniu surowców zwierzęcych.
Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcejUszczegółowione efekty kształcenia.
Efekty kształcenia z podstawy programowej
– Uczeń:
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
Efekty kształcenia z podstawy programowej
– Uczeń:
ocenić warunki żywienia i utrzymania zwierząt w gospodarstwie;
- sprawdzić spełnienie wymagań dobrostanu zwierząt zgodnie z listą kontrolną uwzględniającą przepisy prawa;
organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;- ocenić ilość i jakość sprzętu służącego do pomocy przy porodzie;
opracować zapotrzebowanie na nasienie do inseminacji;
- planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;- obliczyć objętość silosów do przechowywania pasz;
- ocenić objętość i powierzchnię magazynową w stosunku do potrzeb wynikających z wielkości produkcji;
- ocenić stosowane w gospodarstwie sposoby konserwowania i przechowywania pasz;
- organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;- zorganizować dostarczenie paszy do budynku inwentarskiego;
- zaplanować zadawanie paszy i rozdzielić zadania;
- organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;- zaplanować magazynowanie produktów pochodzenia zwierzęcego;
- zorganizować załadunek, transport produktów pochodzenia zwierzęcego w celu sprzedaży;
- prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;- dokonać wpisów w dokumentacji hodowlanej;
- zorganizować inseminację lub inny rodzaj krycia samic w produkcji zwierzęcej w gospodarstwie;
-nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;- rozdzielić zadania związane z żywieniem, pielęgnacją zwierząt i utrzymaniem higieny pomieszczenia;
- rozdzielić zadania związane z pozyskiwaniem surowców pochodzenia zwierzęcego;
- korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.- stosować programy komputerowe do wspomagania organizacji produkcji zwierzęcej;
- posługiwać się programami komputerowymi w celu nadzorowania procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej.

 

Praktyki zawodowe  – Technik rolnik  314207
/dwa tygodnie – 80 godz. /

Klasa III

Wykonywanie prac w produkcji roślinnej

W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy.

Materiał nauczania:

 • Użytkowanie i konserwowanie urządzeń melioracyjnych.
 • Zapobieganie procesom degradacji gleb.
 • Przygotowanie pola, wykonanie i ocena jakości wykonanych zabiegów uprawowych.
 • Siew, pielęgnacja i zbiór roślin uprawnych.
 • Organizowanie i prowadzenie prac związanych ze zwalczaniem chorób, szkodników i chwastów w roślinach uprawnych.
 • Organizowanie prac na użytkach zielonych.
 • Dobór maszyn i narzędzi uprawowych do wykonywanych prac polowych i na użytkach zielonych.
 • Prowadzenie plantacji nasiennych.
 • Organizowanie technologii uprawy roślin i produkcji pasz na użytkach zielonych zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności.
 • Stosowanie przepisów BHP przy wykonywaniu prac w gospodarstwie rolnym.
 • Przechowywanie pozyskanych produktów roślinnych.
 • Organizowanie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.
Wykonywanie prac w produkcji roślinnejUszczegółowione efekty kształcenia.
Efekty kształcenia z podstawy programowej – Uczeń:Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
- wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
- dokonać wiosennego oraz jesiennego przeglądu i ocenić stan urządzeń wodno-melioracyjnych w gospodarstwie rolnym, w którym uczeń odbywa praktyki;
- ustalić przyczyny nieprawidłowego działania systemu melioracyjnego na przykładzie rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej w gospodarstwie rolnym w rejonie odbywania praktyk;
- zaplanować i wykonać prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w okresie wiosennym i jesiennym;
- wykonać drobne naprawy urządzeń melioracyjnych;
- planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;- ocenić podatność gleb w gospodarstwie danego regionu na erozję wodną;
- rozpoznać procesy powodujące degradacje i dewastacje gleb w najbliższym rejonie;
- zaplanować sposoby rekultywacji i zagospodarowania terenów zdewastowanych przez właściwe gospodarowanie i użytkowanie;
- planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;- zaplanować i zorganizować prace związane z uprawą roli, siewem, pielęgnacją i zbiorem wybranych roślin;
- zaplanować i zorganizować prace związane z nawożeniem roli i roślin oraz ustalić termin, dawki i sposób nawożenia;
- zaplanować i zorganizować prace związane z ochroną roślin oraz dobrać metody i środki ochrony roślin w zależności od stopnia zagrożenia agrofagami;
- ocenić wykonanie poszczególnych zabiegów związanych z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin;
- dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
- dobrać odpowiednie maszyny do wykonania poszczególnych zabiegów uprawowych w zależności od wymagań roślin i wyposażenia ośrodka odbywania praktyk;
- dobrać właściwe maszyny i narzędzia do zabiegów uprawowych w zależności od rodzaju gleby i warunków glebowych;
- dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;- dokonać analizy stosowanych w gospodarstwie technologii produkcji roślin i produkcji pasz na użytkach zielonych pod względem organizacyjnym i ekonomicznym;
- ocenić stosowane technologie produkcji roślin oraz pasz na użytkach zielonych;
- zaplanować i wybrać właściwą technologię uprawy przykładowych roślin uwzględniając warunki klimatyczne i glebowe danego gospodarstwa, w którym odbywa się praktyka;
- zaplanować i wybrać właściwą technologię produkcji przykładowych roślin z uwzględniając rachunek ekonomiczny;
- prowadzi plantacje nasienne;- uzasadnić konieczność przestrzegania podstawowych zasad obowiązujących w produkcji nasiennej;
- przeprowadzić selekcję negatywną plantacji nasiennej roślin uprawianych w gospodarstwie w celu usunięcia obcych roślin uprawnych i chwastów trudnych do oddzielenia oraz roślin porażonych groźnych dla materiału siewnego;
- poprowadzić i zorganizować prace na plantacjach nasiennych roślin uprawianych w gospodarstwie, w którym odbywa się praktyka;
- organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;- zorganizować proces produkcji roślinnej przestrzegając zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej dotyczącej ograniczania zanieczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych azotanami, związkami fosforem, pozostałościami środków ochrony roślin oraz czynnikami biologicznymi;
- dobrać właściwy płodozmian do warunków siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych zgodnych z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej;
- zorganizować i poprowadzić nawożenie spełniające warunki ekonomiczne, produkcyjne i środowiskowe zgodne z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej;
- zorganizować i poprowadzić uprawę roli jako uprawę konserwującą z przestrzeganiem podstawowych zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej;
- poprowadzić produkcję roślinną z uwzględnieniem ochrony zintegrowanej zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej;
- poprowadzić gospodarowanie na użytkach zielonych zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej;
- przestrzegać w organizacji procesu produkcji roślinnej na każdym etapie norm i standardów Zasad Wzajemnej Zgodności;
- organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności.- przygotować magazyny i inne pomieszczenia do przechowywania zgodnie z normami i wymogami dla określonych produktów pochodzenia roślinnego;
- przygotować do sprzedaży bezpośredniej produkty wytworzone w gospodarstwie;
- zorganizować sprzedaż bezpośrednią produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności.

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w najlepszych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolną. Gospodarstwa te powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt oraz prowadzić różnorodną produkcję rolniczą. Uczniowie powinni nabyć umiejętności, pod okiem opiekuna praktyk, niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa w sposób nowoczesny zgodny z rachunkiem ekonomicznym i pełnym poszanowaniem reguł obowiązujących w Zwykłej Dobrej praktyce Rolniczej oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Powinni nabywać i doskonalić umiejętności komunikacyjne związane z pracą w zespole i kierowaniem małym zespołem. W czasie praktyk należy zwrócić uwagę na punktualność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, samodzielność w wykonywaniu zadań, przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz etykę zawodową.


 

 

Praktyki zawodowe realizowane w ciągu  roku szkolnego – Technik rolnik  314207
/160 godz. /

Klasa III

Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej

W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy.

Materiał nauczania:

 • Agencja rynku rolnego.
 • Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.
 • Programy pomocowe i operacyjne.
 • Instrumenty wsparcia finansowego.
Działalność gospodarcza w produkcji rolniczejUszczegółowione efekty kształcenia.
Efekty kształcenia z podstawy programowej
– Uczeń:
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
- korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;- wskazać zadania instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
- skorzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa w celu realizacji określonych zadań w rolnictwie;
- korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.- omówić programy operacyjne dla rozwoju wsi i obszarów wiejskich;
- scharakteryzować instrumenty wsparcia finansowego polskiego rolnictwa;
- analizować warunki wsparcia finansowego przykładowego gospodarstwa;
- sporządzić odpowiednie dokumenty, formularze i wnioski przy staraniu się o wsparcie ze środków finansowych na rozwój wsi i obszarów wiejskich.