Praktyki zawodowe  Technik weterynarii  324002
/dwa tygodnie – 80 godz./

Klasa II

W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy.

Materiał nauczania:

 • Określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Określanie wyposażenia przedsiębiorstwa.
 • Zabiegi sztucznego unasienniania samic zwierząt gospodarskichi zwierząt towarzyszących.
 • Organizowanie stanowiska pracy.
 • Obchodzenie się ze zwierzętami.
 • Wykonywanie czynności zawodowych z zakresu kontroli weterynaryjnej.
 • Wykonywanie czynności technicznych podczas badania przedubojowego.
 • Badanie laboratoryjne produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Badanie mięsa w kierunku wykrycia larw włośni.
 • Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji .
 • Odczytywanie i sporządzanie dokumentacji weterynaryjnej.
 • Stosowanie przepisów o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i ich mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 • dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych technika weterynarii;
 • przeprowadzić wywiad z posiadaczem samicy (krowy, lochy, klaczy, owcy, kozy) przed wykonaniem zabiegu sztucznego unasienniania;
 • wdrożyć zasady postępowania przed i po zabiegu sztucznego unasiennia samic zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszach;
 • przygotować samice poszczególnych gatunków zwierząt do zabiegu sztucznego unasienniania;
 • wykonać zabieg inseminacji u wybranego gatunku zwierząt gospodarskich lub towarzyszących;
 • wypełnić zaświadczenie sztucznego unasiennia zwierząt;
 • przechowywać nasienie zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • wykorzystać nasienie zgodnie z obowiązującymi przepisami;- zastosować przepisy prawa dotyczące rozrodu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • uwzględnić potrzeby zwierząt podczas wykonywania zabiegów inseminacyjnych;- doradzić w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem rozrodu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dotrzymać ustalonych terminów wykonywania zabiegów inseminacyjnych;
 • przewidzieć skutki błędnego doradztwa w zakresie inseminacji zwierząt;
 • wykonać identyfikację zwierząt przed ubojem;
 • ocenić stan zwierząt przed ubojem w celu wyeliminowania zwierząt zmęczonych i chorych;
 • ocenić wynik badania przedubojowego i warunki dopuszczenia do uboju;
 • scharakteryzować jednostki chorobowe zwierząt, w których obowiązuje zakaz uboju krwawego;
 • dobrać narzędzia do badania poubojowego mięsa;
 • sporządzać roztwory środków dezynfekcyjnych stosowanych w różnych warunkach;
 • rozpoznać środki używane do dezynsekcji i deratyzacji;

 

Praktyki zawodowe  Technik weterynarii  324002
/dwa tygodnie – 80 godz./

Klasa III

Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać uczniów z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz podkreślić konieczność ich stosowania. Uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym opisują wykonywane czynności. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.

Materiał nauczania:

 • Określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Określanie funkcji i zadań komórek organizacyjnych zakładu leczniczego dla zwierząt.
 • Określanie wyposażenia przedsiębiorstwa.
 • Określanie obowiązków technika weterynarii w zakładzie leczniczym dla zwierząt.
 • Organizowanie stanowiska pracy.
 • Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i ochrony środowiska.
 • Obchodzenie się ze zwierzętami.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu diagnozowania i leczenia zwierząt.
 • Odczytywanie dokumentacji weterynaryjnej.

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

R.10.zastosować narzędzia do poskramiania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących zgodnie z ich przeznaczeniem i celowością ich użycia;

R.10. przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania badania fizykalnego ogólnego;

R.10. przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania badania fizykalnego szczegółowego układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, wydalniczego, rozrodczego u samców i samic, powłokowego, nerwowego oraz układu ruchu;

R.10.dobrać do planowanego badania sprzęt służący do wykonywania badań u zwierząt: stetoskop, młoteczek, plezymetr, termometr, otoskop, laryngoskop, waginoskop, oftalmoskop;

R.10.zastosować sprzęt służący do wykonywania badań u zwierząt: stetoskop, młoteczek, plezymetr, termometr, otoskop, laryngoskop, waginoskop, oftalmoskop;

R.10. wybrać metodę badania fizykalnego w zależności od objawów choroby opisanych przez właściciela zwierzęcia w trakcie przeprowadzonego wywiadu;

R.10. dobrać metodę badania fizykalnego do gatunku zwierzęcia optymalizując możliwość wykrycia objawów ważnych diagnostycznie;

R.10.wykonać obserwację stanu obecnego zwierzęcia w tym: zachowanie w momencie badania, pozycję i postawę ciała, temperament, przytomność i inne ważne klinicznie;

R.10.obejrzeć wybrane okolice ciała zwierzęcia;

R.10. wykonać badanie palpacyjne wybranych okolic ciała zwierzęcia;

R.10. osłuchać wybrane okolice ciała zwierzęcia;

R.10. opukać wybrane okolice ciała zwierzęcia;

R.10. dobrać wielkość kliszy i kasety rentgenowskiej w zależności od badanej okolicy ciała zwierzęcia;

R.10. umieścić kliszę w kasecie rentgenowskiej zgodnie z przyjętymi zasadamii w odpowiednich warunkach;

R.10. ustawić parametry ekspozycji na stoliku rozdzielczym aparatu RTG celem wykonania prawidłowego zdjęcia wybranej okolicy ciała zwierzęcia;

R.10.wykonać etapy obróbki zdjęcia rentgenowskiego zgodnie z przyjętymi zasadami;

R.10. dobrać sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do pobrania krwi, moczu, kału, zeskrobiny skórnej, płynów z jam ciała, treści żwacza, wymazów oraz popłuczyn od zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

R.10. wykonać zgodnie z przyjętymi procedurami pobranie krwi, moczu, kału, zeskrobiny skórnej, płynów z jam ciała, treści żwacza, wymazów oraz popłuczyn od zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

R.10. dokonać zapisu wyniku wykonanego badania fizykalnego w prowadzonej przez zakład leczniczy dla zwierząt dokumentacji z zakresu diagnostyki chorób zwierząt;

R.10. wypełnić dokumenty towarzyszące materiałowi przesyłanemu do laboratorium diagnostycznego w formie pisma przewodniego lub skierowania;

R.10.dokonać odnotowania faktu wykonania badania dodatkowego u zwierzęcia oraz archiwizacji wyniku tego badania w dokumentacji zakładu leczniczego w formie papierowej lub elektronicznej;

R.10. wybrać z apteczki produkty lecznicze zaordynowane przez lekarza weterynarii celem podania ich zwierzęciu;

R.10. przechować produkty lecznicze zgodnie z zaleceniami producenta;

R.10. dobrać rodzaj, konsystencję, ilość podawanej karmy w zależności do stanu zdrowia zwierzęcia;

R.10. nakarmić zwierzę w przypadkach niemożności samodzielnego pobierania przez nie paszy;

R.10.poskromić i przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania zabiegów chirurgicznych;

R.10.poskromić i przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania zachowawczych zabiegów leczniczych;

R.10. poskromić i przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania zabiegów profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;

R.10. podać leki zwierzętom gospodarskim i zwierzętom towarzyszącym uwzględniając ilość, drogę podania i inne zalecenia lekarza weterynarii;

R.10. dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zabiegów chirurgicznych u różnych gatunków zwierząt;

R.10. dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zachowawczych zabiegów leczniczych u różnych gatunków zwierząt;

R.10. dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zabiegów profilaktycznych u różnych gatunków zwierząt;

R.10. dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych u różnych gatunków zwierząt;

R.10. dokonać mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz instrukcjami;

R.10. wykonać czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych;

R.10. wykonać czynności pomocnicze podczas zachowawczych zabiegów leczniczych;

R.10. wykonać czynności pomocnicze podczas zabiegów profilaktycznych;

R.10. wykonać czynności pomocnicze podczas zabiegów fizjoterapeutycznych;

R.10. sprawować opiekę nad zwierzętami leczonymi w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych;

R.10.sprawować opiekę nad zwierzętami po zabiegach chirurgicznych;

R.10. dobrać materiały opatrunkowe oraz wykonać opatrunki ochronne i usztywniające różnych okolic ciała zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

R.10. dobrać materiały oraz wykonać okłady rozgrzewające i chodzące na różne okolice ciała zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

KPS-wykazać się konsekwencją w realizacji zadań związanych z diagnozowaniem, leczeniem i pielęgnacją zwierząt;

KPS-omówić z właścicielem oczekiwane skutki działań związanych z diagnozowaniem, leczeniem i pielęgnacją zwierzęcia;

KPS-  doskonalić umiejętności zawodowe korzystając z kursów, warsztatów i innych sposobów szkolenia się;

KPS -współpracować w zespole pracowników zakładu leczniczego dla zwierząt;

KPS -podporządkować się decyzjom lekarza weterynarii dotyczącym postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w stosunku do zwierzęcia;

 

Planowane zadania

 1. Doskonalenie umiejętności z zakresu wykonywania badań fizykalnych zwierząt.
 2. Doskonalenie umiejętności z zakresu pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych.
 3. Doskonalenie umiejętności z zakresu wykonywania czynności pomocniczych podczas zabiegów chirurgicznych.
 4. Doskonalenie umiejętności z zakresu wykonywania czynności pomocniczych podczas zachowawczych zabiegów leczniczych.
 5. Doskonalenie umiejętności z zakresu wykonywania czynności pomocniczych podczas zabiegów profilaktycznych.
 6. Doskonalenie umiejętności z zakresu wykonywania czynności pomocniczych podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Środki dydaktyczne

Żywe zwierzęta, narzędzia do poskramiania zwierząt, sprzęt do wykonywania badań fizykalnych u zwierząt, aparat RTG, narzędzia, sprzęt i materiały do wykonywania zabiegów chirurgicznych, zachowawczych zabiegów leczniczych, zabiegów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, dokumentacja prowadzona w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Zalecane metody dydaktyczne:

Pokaz z instruktażem, ćwiczenia przedmiotowe. Wybrane metody pozwolą najlepiej pokazać i doskonalić czynności zawodowe z zakresu wyżej przedstawionego.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Uczniowie odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym opisują wykonywane czynności. Zapisy powinny być sprawdzane i potwierdzane przez osobę prowadzącą praktykę zawodową.

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzanie ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń oraz testów praktycznych. W kryteriach oceny uwzględnia się: poprawność wykonywanych czynności, przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, umiejętność organizowania stanowiska pracy, umiejętność organizowania pracy w zespole, umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, umiejętność planowania zadań.