Praktyki zawodowe 

Technik architektury krajobrazu 314202
/dwa tygodnie – 80 godz./

Klasa II

Wykonywanie projektów terenów zieleni

W pierwszy dzień praktyki uczeń zapoznaje się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy.

Materiał nauczania:

 • Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP.
 • Wykonywanie odręcznych projektów terenów zieleni z zastosowaniem różnych technik.
 • Opracowywanie projektów z wykorzystaniem programów komputerowych.

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 • wymienić obowiązki i prawa pracodawcy przy budowie obiektów małej architektury krajobrazu;
 • posłużyć się technikami rysunkowymi czarno-białymi i barwnymi w wykonywaniu rysunków odręcznych obiektów roślinnych,
 • zastosować zasady perspektywy i światłocienia w rysunkach obiektów roślinnych;
 • wykorzystać czynniki kompozycji w projektowaniu obiektów małej architektury krajobrazu;
 • zastosować elementy kompozycji w terenach zieleni ;
 • zastosować zasady tworzenia kompozycji w projektowaniu obiektów małej architektury krajobrazu;
 • wykonać legendę oznaczeń do projektu koncepcyjnego.

Praktyki zawodowe powinny być prowadzone w biurze projektowym firmy prowadzącej działalność z zakresu architektury krajobrazu wyposażonym w projekty koncepcyjne i wykonawcze.

 


 

Praktyki zawodowe  Technik architektury krajobrazu 314202

/dwa tygodnie – 80 godz./

Klasa III

Opracowanie projektów graficznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W pierwszy dzień praktyki uczeń powinien zapoznać się z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu, przepisami bhp i ppoż., wewnętrznym regulaminem zakładu pracy.

Materiał nauczania:

 • Obowiązki pracownika w zakresie BHP.
 • Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego.
 • Analiza warunków siedliskowych.
 • Specyfika dendrologiczna wskazanych terenów.
 • Opracowywanie projektu koncepcyjnego.
 • Kosztorysowanie wykonanych projektów.

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 • określać procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • odczytać informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wykonać oznaczenia graficzne i literowe stosowane na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 • wykonać projekty techniczne obiektów architektury krajobrazu;- zastosować w projekcie określone warunki siedliskowe;
 • zastosować  w projekcie cechy dekoracyjne i wymagania proponowanych gatunków roślin;
 • zastosować gatunki roślin o oczekiwanych wartościach dekoracyjnych do warunków siedliskowych;
 • zastosować różne  rodzaje zadrzewień z krajobrazu otwartego w projekcie;
 • wskazać sposób kształtowania zadrzewień w krajobrazie;
 • rozplanować elementy arkusza graficznego projektu koncepcyjnego;
 • dobrać czcionkę, format i kolorystykę arkusza do projektu koncepcyjnego obiektów roślinnych;
 • zastosować jednolity typ czcionki projektu graficznego;- rozplanować elementy arkusza graficznego projektu technicznego;
 • dobrać format arkusza do wielkości projektu technicznego obiektów roślinnych;
 • zastosować metody kalkulacji kosztorysowych;
 • zastosować zawartość tabel używanych w kosztorysowaniu;
 • sporządzić kalkulację kosztów bezpośrednich obiektów roślinnych;
 • wykonać kalkulacje kosztów pośrednich i zysku wraz z podatkiem VAT obiektów roślinnych.